เงื่อนไขการใช้บริการ (Terms of Use)

ยินดีต้อนรับสู่โฟลว์แอคเคาท์ บริการโปรแกรมบัญชีและการจัดการการเงินของธุรกิจและส่วนบุคคลออนไลน์ ที่ออกแบบมาเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ผู้ทำบัญชี และสำนักงานบัญชี
ข้อตกลงในการใช้งานนี้จะอธิบายเกี่ยวกับขอบเขตของการอนุญาตให้ใช้งานสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์โฟลว์แอคเคาท์ เว็บไซต์และเว็บอื่นๆ หรือบริการในการอำนวยความสะดวกผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ (เรียกรวมว่า “เว็บไซต์”) ที่อยู่ภายใต้ข้อเสนอของโฟลว์แอคเคาท์ (“บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด, “FlowAccount Classic”, “New FlowAccount”, “เรา” หรือ “พวกเรา”) ข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งและรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับข้อตกลงร่วมกันของโฟลว์แอคเคาท์ทั้งหมด ซึ่งประกอบไปด้วย นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy) รวมทั้งไกด์ไลน์ นโยบายและเนื้อหาที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ทั้งหมด ซึ่งมีผลทางกฎหมายระหว่างผู้ใช้บริการ (“ผู้ใช้บริการ”, “ผู้ใช้”, “คุณ”, “พวกคุณ”, “ท่าน”, “สมาชิก”) และโฟลว์แอคเคาท์ (ซึ่งจะถูกเรียกว่าTerms of Service) นับตั้งแต่เราอนุญาตให้ท่านเข้าถึงบริการ ดังนั้น โปรดอ่านข้อตกลงในการใช้งานโดยละเอียดเพื่อประโยชน์ในการรับบริการจากเรา เงื่อนไขใดๆ ที่ไม่ได้ระบุอยู่ในข้อตกลงนี้ จะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากส่วนอื่นๆ ในเว็บไซต์
ในการเข้าชมหรือเลือกใช้บริการต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์หลักและเว็บไซต์อื่นๆ ของโฟลว์แอคเคาท์นั้น ท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจและยอมรับเกี่ยวกับเงื่อนไขทางกฎหมายต่างๆ และปฏิบัติตามเพื่อตัวท่านเองในฐานะสมาชิกหรือในฐานะตัวแทนของสมาชิก และท่านเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายในการเข้าทำการแทนนั้นๆ โดยท่านตกลงผูกพันโดยเงื่อนไขในการใช้บริการนี้
การเข้าถึงและใช้ส่วนที่มีการใช้รหัสป้องกันและ/หรือรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มและ/หรือการใช้บริการของโฟลว์แอคเคาท์จะจำกัดไว้สำหรับสมาชิกที่มีบัญชีผู้ใช้เท่านั้น ท่านต้องไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้ส่วนดังกล่าวของแพลตฟอร์มนี้และ/หรือริการของโฟลว์แอคเคาท์หรือยังข้อมูลอื่นใดที่มีการป้องกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ผ่านช่องทางใดๆ ที่เราไม่ได้เจตนาเปิดให้ใช้งานโดยเฉพาะของท่าน การฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้อาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของประเทศไทย
ภาพรวม และคำนิยามต่างๆ
“โฟลว์แอคเคาท์” หมายถึง Cloud accounting platform หรือโปรแกรมบัญชีออนไลน์บนระบบคลาวด์ เราให้บริการโปรแกรมบัญชีที่เป็นพื้นที่ในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง และผู้ทำบัญชีหรือสำนักงานบัญชี ในการจัดการเอกสารทางด้านธุรกิจและบัญชี รวมไปถึงการจัดการทางการเงินและการจัดเตรียมข้อมูลทางการเงิน
การใช้งานภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการนี้ คำศัพท์ต่อไปนี้มีความหมายตามได้ระบุไว้ด้านล่าง หรือไม่ก็ถูกระบุเพิ่มเติมในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
“สัญญา” หมายถึง ข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้
“คู่สัญญา” หมายถึง บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด และผู้ใช้บริการ
“บัญชีผู้ใช้” หมายถึง บัญชีผู้ใช้ของสมาชิกโฟลว์แอคเคาท์ ซึ่งสมัครเพื่อใช้บริการต่างๆ ของโฟลว์แอคเคาท์
“ค่าบริการ” หมายถึง ผู้ใช้บริการสามารถเลือกแพ็กเกจสมาชิกต่างๆ ในการสมัครเป็นสมาชิกซึ่งจะได้รับบริการที่แตกต่างกันตามแพ็กเกจที่เลือก ซึ่งอาจเป็นค่าบริการรายปี หรือค่าบริการรายเดือน ที่ไม่รวมภาษีและอากร โดยสามารถดูค่าบริการได้ที่ (Link อัตราค่าบริการ)
“โฟลว์แอคเคาท์” “เรา” หรือ “พวกเรา” หมายถึง บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด
“ข้อมูล” หมายความถึง ข้อมูลใดๆ ที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้ทำการแทนได้ ได้ป้อนข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
“ตารางอัตราค่าบริการ” หมายความถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิกและการเรียกเก็บเงินที่กำหนดไว้ในการสมัครใช้บริการโฟลว์แอคเคาท์ และหน้าชำระเงินบนเว็บไซต์หรือหน้าอื่นๆ บนเว็บไซต์หรือสื่ออื่นซึ่งแจ้งโดยโฟลว์แอคเคาท์ ซึ่งอาจมีการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโดยโฟลว์แอคเคาท์เป็นครั้งคราว
“ข้อมูลลับ” หมายความถึง ข้อมูลต่างๆที่คู่สัญญาได้ให้ไว้แก่กัน ไม่ว่าจะโดยทางวาจา, ลายลักษณ์อักษร หรือข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลใดๆที่ได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
“สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง สิทธิทางสิทธิบัตรทั้งหมด สิทธิตามลิขสิทธิ์ต่างๆ สิทธิในงานที่สร้าง สิทธิทางศีลธรรม สิทธิในการเผยแพร่ เครื่องหมายการค้า สิทธิทางสัญลักษณ์หรือสิทธิในการออกแบบโดยรวม และสิทธิในเครื่องหมายบริการ ค่าความนิยม ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ซึ่งมีอยู่แล้วหรือเกิดขึ้นในอนาคต และการยื่นคำขอและการจดทะเบียน การต่ออายุและการขยายอายุ ภายใต้กฎหมายของทุกรัฐ ทุกประเทศ และทุกอาณาเขต
“บริการ” หมายความถึง บริการโปรแกรมบัญชีออนไลน์และการจัดการการเงินของธุรกิจและส่วนบุคคลออนไลน์ผ่านทางระบบเว็บไซต์ (ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเป็นครั้งคราวโดยโฟลว์แอคเคาท์) รวมถึงการสร้าง การเป็นเจ้าของโดเมนเนม โฮสติ้ง การบำรุงรักษา เงื่อนไขต่างๆ บนเว็บไซต์ การทำการตลาด การให้บริการต่างๆ ของโฟลว์แอคเคาท์ และบริการทั้งหมดที่สมาชิกสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางโฟลว์แอคเคาท์ แต่ไม่รวมถึงผลสืบเนื่องการออกเอกสารทางธุรกิจหรือการให้บริการของบุคคลที่สามแต่อย่างใด
“เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ในชื่อ https://www.flowadvance.com และบริการทางด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเว็บไซต์ต่างๆ ที่โฟลว์แอคเคาท์เป็นเจ้าของหรือควบคุมดูแลอยู่
“นโยบายเว็บไซต์” หมายถึง เงื่อนไขการให้บริการ ภาระผูกพัน คำร้อง และคำแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ลิงค์ต่างๆ ซึ่งอาจประกอบไปด้วยเอกสารต่างๆ ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์
“สมาชิก” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ใช้งาน (User) และได้ทำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้กับโฟลว์แอคเคาท์เสร็จสมบูรณ์แล้ว
“ผู้ใช้งานในระบบ” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่มิใช่ผู้ใช้บริการที่เป็นคู่สัญญากับโฟลว์แอคเคาท์ แต่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าถึงบริการในนามตัวผู้ใช้บริการได้เป็นครั้งคราวหรือเป็นการถาวรตลอดอายุสัญญา
“ท่าน” หมายความถึง ผู้ใช้บริการผู้เป็นคู่สัญญากับโฟลว์แอคเคาท์ ไม่รวมถึงผู้ใช้งานในระบบ
“เหตุสุดวิสัย” หมายความถึง เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น
1.การให้บริการ
ภายใต้ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรใดๆ ระหว่างผู้ใช้บริการที่เป็นคู่สัญญากับโฟลว์แอคเคาท์ และผู้ใช้งานในระบบ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ ท่านรับทราบและยอมรับว่า
 • 1.1แพ็กเกจการใช้งานและรูปแบบการให้บริการต่างๆ นั้นเป็นไปตามที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์
 • 1.2การให้บริการของโฟลว์แอคเคาท์ บริการของ โฟลว์แอคเคาท์จะมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายทุกคำถามหรือแก้ไขทุกปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการโฟลว์แอคเคาท์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเหล่านี้ได้ทุกเวลาซึ่งจะมีผลบังคับใช้หลังการประกาศข้อตกลงที่มีการเปลี่ยนแปลงบนหน้าเว็บไซต์ ทั้งนี้ โฟลว์แอคเคาท์จะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ให้ท่านทราบผ่านทางอีเมลหรือการแจ้งเตือนผ่านทางเว็บไซต์ โดยถือเป็นภาระหน้าที่ของท่านในการผู้ใช้บริการในการอ่านและทำความเข้าใจเพื่อยอมรับข้อตกลงล่าสุดที่มีอยู่บนเว็บไซต์
 • 1.3โฟลว์แอคเคาท์ ให้สิทธิแก่ท่านในการเข้าถึงและใช้บริการผ่านเว็บไซต์ด้วยสิทธิของผู้ใช้งานและตามแพ็กเกจการใช้บริการที่ท่านได้เลือกไว้ โดยสิทธิดังกล่าวนี้มิใช่สิทธิเด็ดขาด และไม่สามารถโอนได้ และจำกัดโดยและอยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้
 • 1.4ท่านมีสิทธิกำหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ เป็นผู้ใช้งานในระบบ รวมถึงระดับสิทธิของผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องที่ผู้ใช้ในระบบพึงมี เพื่อเข้าจัดการหรือป้อนข้อมูลในโปรแกรมบัญชีออนไลน์ได้ตามจำนวนที่สอดคล้องกับแพ็กเกจการให้บริการที่ท่านเลือก โดยท่านเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการใช้บริการในระบบของผู้ใช้งานในระบบ และรับผิดชอบต่อการใดๆ ที่ผู้ใช้งานในระบบได้กระทำเสมือนกับเป็นการกระทำของท่านเอง ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะอยู่ในความรับรู้ของท่านหรือไม่ก็ตามและหากการปฎิบัติของผู้ใช้งานที่ได้รับเชิญก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสียผลประโยชน์แก่ท่าน โฟลว์แอคเคาท์จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • 1.5ท่านมีสิทธิเด็ดขาดในการควบคุมระดับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้งานในระบบแต่ละรายได้ตลอดเวลา และสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงของผู้ใช้งานในระบบได้ตามที่ท่านเห็นสมควร ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างท่านและผู้ใช้งานในระบบเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลหรือบริการที่เกี่ยวข้องโฟลว์แอคเคาท์ จะปฏิบัติตามคำร้องขอหรือคำสั่งของท่านแต่เพียงผู้เดียวในฐานะคู่สัญญา
 • 1.6โฟลว์แอคเคาท์ ขอสงวนสิทธิในการไม่ปฎิบัติตามคำร้องขอหรือคำสั่งใดๆจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานในระบบที่ท่านเลือก หรือ ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของท่าน ที่มิใช่คู่สัญญากับบริษัท เว้นแต่ จะปรากฏว่าท่านได้ให้ความยินยอมชัดแจ้งแก่ทางโฟลว์แอคเคาท์ เป็นลายลักษณ์อักษร
2.การสมัครใช้บริการ การต่อสัญญา และการเลิกสัญญา
 • 2.1การสมัครใช้บริการการสมัครใช้บริการนั้นสามารถทำได้โดยส่งคำขอใช้บริการผ่านทางหน้าเว็บไซต์ โฟลว์แอดวาน์ขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธคำขอใช้บริการใดๆ ที่ ไม่ผ่านหลักเกณท์การประเมินของโฟลว์แอคเคาท์ ทั้งนี้โฟลว์แอคเคาท์ ไม่มีหน้าที่ที่ต้องเปิดเผยหลักเกณท์การประเมินดังกล่าว
 • 2.2การต่อสัญญาระยะเวลาขั้นต้นในการใช้บริการแพ็กเกจการให้บริการประเภทมีค่าบริการของโฟลว์แอคเคาท์นั้นมีระยะเวลาหนึ่งปี เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นบนหน้าเว็บไซต์ หากลูกค้าไม่แสดงเจตนาเลิกสัญญาตามวิธีการที่โฟลว์แอคเคาท์กำหนด (ตามข้อตกลงข้อที่ 2.3.1) ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในการใช้บริการ ระยะเวลาในการใช้บริการจะขยายออกไปโดยอัตโนมัติอีกหนึ่งปีและจะขยายออกไปโดยอัตโนมัติคราวละหนึ่งปีด้วยวิธีการเดียวกัน
 • 2.3การเลิกสัญญา
  • 2.3.1สิทธิในการเลิกสัญญาของผู้ใช้บริการ
   2.3.1.1กรณีเลิกสัญญาประเภทที่ไม่มีค่าบริการท่านมีสิทธิเลิกสัญญาได้โดยการส่งคำขอเลิกใช้บริการมายัง support@flowaccount.com
   2.3.1.2กรณีเลิกสัญญาประเภทมีค่าบริการรายปีท่านมีสิทธิเลิกสัญญาได้โดยการส่งคำขอเลิกใช้บริการมายัง support@flowaccount.com การยื่นคำขอดังกล่าวจะทำในเวลาใดก็ได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการโดยมีผลเป็นการเลิกสัญญาในวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการในปีที่ได้ยื่นคำขอเลิกการใช้บริการดังกล่าว ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะเลิกสัญญาโดยให้มีผลในทันที (ปิดบัญชีผู้ใช้ ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการ) โฟลว์แอคเคาท์ จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ
  • 2.3.2สิทธิในการเลิกสัญญาของโฟลว์แอคเคาท์
   2.3.2.1 โฟลว์แอคเคาท์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไม่ว่าเวลาใดๆ เมื่อโฟลว์แอคเคาท์ ทำการบอกเลิกสัญญาแล้วให้ถือว่าการเลิกสัญญา มีผลในวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการในปีที่ได้ทำการบอกเลิกสัญญา
   2.3.2.2 ข้อตกลงตาม 2.3.2.1 นั้นมิใช้บังคับกับกรณีเลิกสัญญาในกรณีที่ผู้ใช้บริการกระทำผิดเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ รายละเอียดเป็นไปตามข้อตกลงข้อที่ 3.4.7
3.หน้าที่ของผู้ใช้บริการ
 • 3.1การชำระค่าบริการท่านมีหน้าที่ชำระค่าบริการรายปีหรือตามอัตราที่กำหนดไว้ในแพ็กเกจที่ท่านเลือกใช้บริการ โดยโฟลว์แอคเคาท์จะทำการเรียกเก็บเงินในทุกรอบปีหรือตามอัตราที่กำหนดไว้ในแพ็กเกจดังกล่าว จนกว่าจะมีการเลิกสัญญา(ตามข้อตกลงข้อที่ 2.3)
  ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินสำหรับค่าบริการจะออกให้ในแต่ละครั้งที่ท่านได้มีการชำระเงินค่าบริการ และจะถูกส่งให้ท่าน หรือส่งไปยังข้อมูลติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ท่านได้ให้รายละเอียดในเว็บไซต์ และจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนตามตารางอัตราค่าบริการ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระค่าภาษีและอากรทั้งหมดนอกเหนือจากค่าบริการ
  ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการหรือชำระล่าช้า เรา ขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้บริการของท่านชั่วคราวจนกว่าจะมีการชำระราคาโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้โฟลว์แอคเคาท์ไม่มีความรับผิดใดๆในความเสียหายที่เกิดจากการระงับการใช้บริการด้วยเหตุดังกล่าว
  ท่านอาจได้รับการเสนอราคาพิเศษหรือส่วนลดสำหรับค่าบริการเป็นครั้งคราวอันเป็นผลจาการใช้บริการของท่าน สิทธิดังกล่าวขึ้นอยู่กับการยอมรับ ความรับผิดชอบของท่าน ในการชำระเงินค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ของท่าน โดยไม่คำนึงถึงสิทธิอื่นๆ ที่โฟลว์แอคเคาท์อาจมีภายใต้ข้อตกลงนี้หรือกฎหมาย
 • 3.2การให้ข้อมูลท่านมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงทุกประการแก่โฟลว์แอคเคาท์ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ, ชื่อบริษัท, ชื่อทางการค้า, ตัวแทน, ที่อยู่หรือข้อมูลอื่นในการติดต่อ รวมไปถึงข้อมูลทางภาษี ท่านจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้โฟลว์แอคเคาท์ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที ตามวิธีการแจ้งข้อมูลที่โฟลว์แอคเคาท์กำหนด โดยเรา อาจขอให้ท่านส่งเอกสารเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว และท่านยอมรับว่าจะปฏิบัติตามคำร้องขอดังกล่าวของโฟลว์แอคเคาท์
 • 3.3ข้อห้ามในการใช้บริการ
  3.3.1ท่านมีสิทธิใช้บริการของโฟลว์แอคเคาท์ เพื่อจัดการบัญชีออนไลน์หรือการเงินส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจของท่านเองอย่างสุจริตและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ท่านจะต้องไม่ใช้บริการของโฟลว์แอคเคาท์ เพื่อสนับสนุน หรือใช้ในทางที่เกี่ยวข้องกับการหรือกิจการใดๆ อันมีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งตามกฏหมายไทย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนชาวไทย หรือที่สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อประเทศชาติ ศาสนา และ สถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ หากมีการตรวจพบการกระทำดังกล่าว โฟลว์แอคเคาท์ ขอสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าและไม่คืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น และไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ต่อตัวผู้ฝ่าฝืนหรือบุคคลภายนอก
  3.3.2 ท่านจะต้องไม่ส่งข้อมูลใดๆเข้ามาในระบบของโฟลว์แอคเคาท์ อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 ที่บัญญัติไว้ว่า
  “ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • (๑)นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
  • (๒)นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
  • (๓)นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
  • (๔)นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
  • (๕)เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑)(๒) (๓) หรือ (๔)”
 • 3.4ข้อตกลงทั่วไปในการใช้บริการ
  • 3.4.1ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ระหว่างการลงทะเบียน สมาชิกจะต้องเลือกผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ต้องการใช้สำหรับบัญชีใช้งานนั้นๆ ในฐานะของสมาชิก ท่านจะต้องยอมรับและมีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยทั้งหมดโดยการรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้สำหรับเว็บไซต์ของท่านด้วยความระมัดระวังและเป็นความลับ โดยท่านจะเป็นฝ่ายรับความเสี่ยงในกรณีที่บุคคลภายนอกใช้รหัสผ่านโดยฉ้อฉลหรือโดยมิได้รับอนุญาต โฟลว์แอคเคาท์ จะถือว่าการใช้รหัสผ่านที่ลงทะเบียนใดๆ เป็นการกระทำของท่านในฐานะคู่สัญญาที่ถือรหัสผ่านดังกล่าว ในกรณีที่มีการใช้ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านโดยบุคคลภายนอกที่ปราศจากอำนาจ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้โฟลว์แอคเคาท์ทราบโดยทันที เพื่อที่ทางเราจะได้ใช้มาตราการเพื่อทำการยับยั้งและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที ท้งนี้มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ท่านเท่านั้น โฟลว์แอคเคาท์ไม่มีความรับผิดใดๆต่อท่านหรือผู้อื่นในความบกพร่องหรือผลใดๆของการใช้มาตรการเช่นว่า เมื่อท่านสมัครใช้บริการ ถือว่าท่านให้ความยินยอมล่วงหน้าแก่โฟลว์แอคเคาท์ในการดำเนินมาตรการดังกล่าว
  • 3.4.2โฟลว์แอคเคาท์มีเงื่อนไขและวิธีการบริหารจัดการสมาชิกในหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ (i) ฐานะของการสมัครสมาชิก (ii) สถานะที่สมาชิกทำการเลือกระหว่างที่ทำการสมัคร (iii) หรือการยกระดับหรือการยกระดับสมาชิกหลังจากการสมัคร ทั้งนี้โฟลว์แอคเคาท์สงวนสิทธิในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง หรือแก้ไขตามแตกต่างของเงื่อนไขและวิธีการบริหารจัดการสำหรับสมาชิกในแต่ละรูปแบบ
  • 3.4.3ตามเงื่อนไของข้อตกลงเหล่านี้ เมื่อมีการเข้าถึงและใช้บริการ ท่านจะต้อง
   • ไม่พยายามหรือกระทำการใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยหรือบูรณภาพของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโฟลว์แอคเคาท์ที่ซึ่งเป็นบริการที่จัดขึ้นโดยบุคคลที่สาม โดยระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบุคคลที่สาม
   • ไม่พยายามหรือกระทำการใดๆ เพื่อเข้าถึงเนื้อหาส่วนใดๆ ของเว็บไซต์โดยปราศจากอำนาจในการกระทำเช่นว่า เว้นแต่ท่านได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งให้ทำได้
   • ไม่ใช้หรือใช้บริการในทางผิดประเภทในทางใดทางหนึ่งซึ่งอาจบั่นทอนประสิทธิภาพการทำงานของบริการหรือเว็บไซต์หรือระบบอื่นๆ ที่ใช้ในการส่งมอบบริการ หรือบั่นทอนความสามารถในการใช้บริการหรือเว็บไซต์ของผู้ใช้งานท่านอื่นๆ
   • ไม่ส่งหรือป้อนสิ่งอื่นใด เข้ามาในเว็บไซต์โดยประการที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโฟลว์แอคเคาท์ที่ซึ่งเป็นบริการที่จัดขึ้นโดยบุคคลที่สาม โดยระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบุคคลที่สาม หรือของสมาชิกท่านอื่น ข้อความนี้ให้รวมถึง การส่งหรือป้อนข้อมูลหรือเอกสารใดที่ละเมิดต่อกฏหมาย หรือ ที่ท่านไม่มีสิทธิจะใช้ตามกฏหมาย
   • ไม่พยายามที่จะแก้ไข คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ แยกองค์ประกอบ แปลงรหัสกลับ ทำวิศวกรรมย้อนกลับกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่ใช้ในการให้บริการเว็บไซต์
  • 3.4.4ในกรณีที่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิเรียกร้องหรือมีข้อเรียกร้องต่อท่าน หรือท่านถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้บริการของโฟลว์แอคเคาท์ ท่านจะยุติข้อเรียกร้องด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของท่านเอง และท่านจะไม่ให้โฟลว์แอคเคาท์เข้าไปเกี่ยวข้องในการยุติข้อเรียกร้องดังกล่าว
  • 3.4.5ท่านจะชดใช้ค่าเสืยหายให้แก่โฟลว์แอคเคาท์สำหรับค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย ความเสียหายและความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการละเมิดใดๆ ของท่านตามข้อตกลงเหล่านี้ หรือภาระผูกพันใดๆ ที่ท่านมีต่อโฟลว์แอคเคาท์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกลับคืนสู่สภาพปกติ และค่าบริการใดๆ ที่ครบกำหนดแต่ยังมิได้รับการชำระจากท่าน
  • 3.4.6หากท่านกำหนดให้ผู้ใช้บริการรายอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้ามีส่วนร่วมในการดูแลจัดการบัญชีของท่าน บริษัทจะถือว่าการปฏิบัติของบุคคลภายนอกดังกล่าวคือการปฏิบัติของท่าน หากการปฏิบัติของบุคคลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสียผลประโยชน์แก่ท่าน บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
  • 3.4.7การผิดหน้าที่ใดๆตามที่ระบุไว้ โฟลว์แอคเคาท์ มีสิทธิเด็ดขาดในการระงับการให้บริการชั่วคราว หรือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น
  • 3.4.8ตามเงื่อนไขของข้อตกลงเหล่านี้ หากท่านใช้เครื่องมือสื่อสารใดๆ ที่มีผ่านทางเว็บไซต์ (เช่น ฟอรั่ม ห้องสนทนา ศูนย์ข้อความ ศูนย์ให้การช่วยเหลือ) ท่านยอมรับการใช้เครื่องมือสื่อสารดังกล่าวตามกฎหมาย และเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ท่านจะต้องไม่ใช้เครื่องมือสื่อสารดังกล่าวใดๆ เพื่อเผยแพร่ในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเสนอขายบริการ อีเมลโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์ แฟ้มที่อาจสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือซอฟท์แวร์ของบุคคลอื่นๆ เนื้อหาที่อาจสร้างความไม่พอใจใดๆ ต่อผู้ใช้บริการหรือเว็บไซต์รายอื่น หรือวัตถุหรือข้อมูลที่จะเป็นการละเมิดกฎหมายใดๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลและวัตถุอื่นใดที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือความลับทางการค้าซึ่งท่านมิได้มีสิทธิจะใช้
4.การโอนสิทธิ
 • 4.1โฟลว์แอคเคาท์ ไม่อนุญาตให้ท่านโอนสิทธิและหน้าที่ที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญา ให้แก่บุคคลอื่นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากโฟลว์แอคเคาท์
 • 4.2ในกรณีที่โฟลว์แอคเคาท์ มีความประสงค์ที่จะโอนบริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บริษัทอื่น หรือ บริษัทในกลุ่มบริษัทของโฟลว์แอคเคาท์ หรือบุคคลอื่น โฟลว์แอคเคาท์ อาจโอนสถานะทางสัญญาภายใต้สัญญาให้บริษัทอื่น หรือ บริษัทในกลุ่มบริษัทของโฟลว์แอคเคาท์ หรือบุคคลอื่น หลังจากที่ได้แจ้งให้ท่านทราบ และเมื่อท่านสมัครเข้าใช้บริการ จะถือว่าท่านได้ให้ความเห็นชอบในการโอนดังกล่าวแล้วเป็นการล่วงหน้า
5.ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่เป็นความลับ
ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่เป็นความลับถือเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง โฟลว์แอคเคาท์จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่เป็นความลับของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกจากเสียจากท่านได้ให้ความยินยอม หรือมีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายตามหมายศาล โดยโฟลว์แอคเคาท์ใช้ดุลยพินิจของเราตามเหตุจำเป็นหรือเหมาะสม ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่
 • เป็นหรือจะกลายเป็นความรู้สาธารณะนอกเหนือจากการละเมิดข้อตกลงนี้
 • ได้รับจากบุคคลที่สามผู้ซึ่งได้รับมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและผู้ซึ่งมิได้อยู่ใต้ภาระผูกพันอันหวงห้ามต่อการเปิดเผย
 • อยู่ในความครอบครองของฝ่ายที่ได้รับมาโดยปราศจากข้อจำกัดอันเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยก่อนวันที่ได้รับข้อมูลจากฝ่ายที่เปิดเผยนั้น หรือ
 • ได้รับการพัฒนาอย่างอิสระโดยมิต้องเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ
อย่างไรก็ดีการใช้งานเว็บไซต์และการให้บริการนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของโฟลว์แอคเคาท์ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของโฟลว์แอคเคาท์ นโยบายความเป็นส่วนตัวจะถูกประกาศลงบนเว็บไซต์และอาจได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว แต่โฟลว์แอคเคาท์ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่เกิดขึ้นในรูปแบบที่ไม่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดศึกษาเพิ่มเติม ในส่วน นโยบายความเป็นส่วนตัว
6.สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 • 6.1เนื้อหาและข้อความของโฟลว์แอคเคาท์ เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมถึงแแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูล ข้อความ กราฟิก ภาพ รูปแบบ การออกแบบ รูปภาพ โลโก้ เนื้อหาของฝ่ายบรรณาธิการ HTML และข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์บนเว็บไซต์ (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของโฟลว์แอคเคาท์ภายใต้และเงื่อนไขการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้และข้อกำหนดอื่น ๆ ในการให้บริการและนโยบายของเว็บไซต์ โฟลว์แอคเคาท์อนุญาตให้ท่านเข้าถึงอย่างข้อมูลมีข้อจำกัด และถ้าท่านเป็นสมาชิกจะได้ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อและได้รับการบริการที่ทางเว็บไซต์มีอยู่
  ท่านต้องไม่ขาย ทำซ้ำ แจกจ่าย เปลี่ยนแปลง เผยแพร่สู่สาธารณะ ดำเนินการจัดทำผลงานที่ดัดแปลงมาจากโฟลว์แอคเคาท์ หรือใช้เนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ในทางใดทางหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือทางการค้าใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากโฟลว์แอคเคาท์ ท่านต้องไม่ใช้เนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดยกเว้นเพื่อการใช้บริการของคุณเอง ท่านต้องไม่ทำการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ยกเว้นจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากโฟลว์แอคเคาท์ คุณต้องไม่พยายามที่จะแฮก (Hack) หรือพยายามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการดำเนินงานส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตทางกฎหมายโดยชัดแจ้ง เว็บไซต์นี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ ไม่อาจถูกทำซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อ หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากโฟลว์แอคเคาท์ โดยโฟลว์แอคเคาท์และเจ้าของใบอนุญาตขอสงวนสิทธิ ,ชื่อ และส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงทุกสิทธิ์ในสิทธิบัตร, สิ่งประดิษฐ์ ,ลิขสิทธิ์ ,ความรู้ และความลับทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ โลโก้ของโฟลว์แอคเคาท์และชื่อเป็นเครื่องหมายการค้าของโฟลว์แอคเคาท์และอาจมีการจดทะเบียนในบางพื้นที่ ชื่อของผลิตภัณฑ์อื่น ชื่อบริษัท เครื่องหมายโลโก้และสัญลักษณ์บนเว็บไซต์อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของนั้น ๆ ยกเว้นตามที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งและไม่มีอะไรเกี่ยวข้องในข้อตกลงนี้ ใบอนุญาตใด ๆ ภายใต้การใด ๆ ของโฟลว์แอคเคาท์ หรือสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่น ๆ ทางปัญญาไม่ว่าจะโดยกฎหมาย, ความนัย หรืออื่น ๆ
 • 6.2เนื้อหาและข้อความที่ป้อนเข้าเว็บไซต์โดยผู้ใช้งาน
  • เมื่อคุณป้อนเนื้อหาหรือข้อมูลของคุณบนเว็บไซต์ คุณต้องรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิและอำนาจในการป้อนเนื้อหาหรือข้อมูลและทำตามสิทธิที่ได้รับอนุญาตที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ คุณรับรองและรับประกันว่าการป้อนเนื้อหาหรือข้อมูลจะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามใด ๆ รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา, สิทธิของการประชาสัมพันธ์ ,สิทธิและความเป็นส่วนตัวใด ๆ ในกรณีที่เนื้อหาของผู้ใช้งานของคุณอาจจะมีลิขสิทธิ์ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหมด และโฟลว์แอคเคาท์อาจใช้สิทธิที่ได้รับเนื้อหาจากคุณภายใต้ข้อตกลงนี้โดยไม่ต้องรับผิดหรือมีภาระผูกพันใด ๆ ในการชำระเงิน
  • กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเนื้อหา ข้อมูล หรือเอกสารอิเลคทรอนิคส์ใดๆ ในบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ยังคงเป็นของท่าน อย่างไรก็ตามการเข้าถึงข้อมูล หรือ เอกสารอิเลคทรอนิคส์ดังกล่าวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ว่าท่านได้ชำระค่าบริการรายปีแบบเต็มจำนวนของโฟลว์แอคเคาท์เมื่อครบกำหนด และถือว่าท่านได้อนุญาตให้โฟลว์แอคเคาท์คัดลอก ส่ง จัดเก็บ และ ทำการสำรอง (Backup) ข้อมูล หรือเอกสารอิเลคทรอนิคส์ ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่ช่วยในการเข้าถึงและใช้บริการของท่านและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ท่าน
  • ท่านอนุญาตให้โฟลว์แอคเคาท์ใช้ลิขสิทธิ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย, ใบอนุญาตย่อย, โอนใบอนุญาต, ใบอนุญาตที่จะไม่ถูกยกเลิก, ไม่ผูกขาด ในการจะใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ รายการข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ การแก้ไข การแปล และทำผลงานต่อเนื่องของเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้งาน และชื่อ, เสียงของคุณ และ/หรือภาพหรือไฟล์ที่มีอยู่ในเนื้อหาขอผู้ใช้งานของคุณในทั้งหมดหรือบางส่วน และในรูปแบบใด ๆ, สื่อ หรือเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นที่รู้จักกันตอนนี้หรือที่กำลังพัฒนาในอนาคต สำหรับการใช้งาน ในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์และธุรกิจของโฟลว์แอคเคาท์ (และ "บริษัทในเครือ" ถ้ามี) รวมถึงแต่ไม่จำกัด สำหรับการส่งเสริม หรือกระจายบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ (และผลงานต่อเนื่องดังกล่าว) ในรูปแบบและผ่านทางช่องทางสื่อใด ๆ นอกจากนี้คุณยังอนุญาตให้ผู้ใช้งานแต่ละคนไม่ผูกขาดในการเข้าถึงเนื้อหาผู้ใช้งานของคุณ (Profile) ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อใช้ทำซ้ำ แจกจ่าย แสดง และดำเนินการกับเนื้อหาของผู้ใช้งานดังกล่าว เฉพาะในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตผ่านการทำงานปกติของเว็บไซต์และอาจมีมาตรการการรักษาความลับที่ผลใช้บังคับและบทบัญญัติอื่นๆของเงื่อนไขการใช้บริการ
   อย่างไรก็ตามในวรรคก่อนหน้านี้ โฟลว์แอคเคาท์จะเพียงแค่ใช้ หรือเปิดเผยเนื้อหาของผู้ใช้งานที่คุณโพสไปพื้นที่ทำงานใด ๆ หรือพื้นที่ส่วนตัวของเว็บไซต์ในขอบเขตที่จำเป็นในการให้บริการเว็บไซต์ให้สำหรับคุณ
   การอนุญาตข้างต้นดังกล่าวที่ได้รับอนุญาตจากคุณจะยุติลงภายในเวลาอันสมควรในเชิงพาณิชย์หลังจากที่คุณได้เอาออกหรือลบเนื้อหาของผู้ใช้งานของคุณออกจากเว็บไซต์นี้ ยกเว้นว่าคุณจะได้อนุญาตแบบที่ไม่สามารถเพิกถอน (ลิขสิทธิ์) แก่โฟลว์แอคเคาท์เก็บรักษาไว้ตลอด แต่ต้องไม่แสดงต่อสาธารณะ แจกจ่าย หรือดำเนินการ สำเนาของเซิร์ฟเวอร์ หรือสำเนาเอกสารทุกเนื้อหาของผู้ใช้งานที่คุณได้ลบหรือถูกลบไป
 • 6.3การสำรองข้อมูล (Backup) และ การเก็บรักษาข้อมูลของท่านถือเป็นนโยบายและทางปฎิบัติที่สำคัญอย่างยิ่งในการให้บริการของโฟลว์แอคเคาท์ เรา มีมาตรการรักษาข้อมูลของท่านตามมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันการสูญหายหรือเสียหายของข้อมูล อย่างไรก็ตามท่านต้องเก็บรักษาสำเนาข้อมูลที่ป้อนเข้าไปในเว็บไซต์ โฟลว์แอคเคาท์จะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนอย่างที่สุดเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล ข้อมูลประจำวัน แต่โฟลว์แอคเคาท์มิได้รับประกันว่าข้อมูลของท่านจะไม่มีทางสูญหายหรือเสียหายไม่ว่าประการใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุสุดวิสัยหรือด้วยเหตุปัจจัยที่ไม่อาจคาดถึงได้ โฟลว์แอคเคาท์จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลไม่ว่าด้วยสาเหตุใด
 • 6.4หากท่านได้ทำการอนุญาตการใช้งานของบุคคลที่สามเพื่อการใช้งานร่วมกับการบริการ ท่านยอมรับว่าโฟลว์แอคเคาท์ อาจอนุญาตให้ผู้ให้บริการของบุคคลที่สามเหล่านั้นเข้าถึงข้อมูล ของท่านที่จำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกันของบุคคลที่สามดังกล่าวกับการบริการ โฟลว์แอคเคาท์จะไม่รับผิดชอบต่อการเปิดเผย แก้ไขหรือลบข้อมูลใดๆ ของท่านอันเกิดจากการ เข้าถึงดังกล่าวโดยผู้ให้บริการของการใช้งานของบุคคลที่สาม
7.การรับมอบอำนาจจากผู้อื่น และ การใช้บริการของโฟลว์แอคเคาท์ เพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก
 • 7.1การรับมอบอำนาจจากผู้อื่นในกรณีที่ท่านสมัครเข้ารับบริการของโฟลว์แอคเคาท์ ในฐานะตัวแทนของผู้อื่น ถือว่าท่านให้การรับประกันว่าท่านมีสิทธิและได้รับมอบอำนาจชัดแจ้งจากตัวการในการตกลงเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ และไม่ว่าประการใดท่านยอมรับว่าท่านเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้เฉกเช่นเดียวกับตัวการ กล่าวคือท่านไม่อาจอ้างความเป็นตัวแทนเพื่อหลุดพ้นความรับผิดใดๆตามข้อตกลงนี้
 • 7.2การใช้บริการของโฟลว์แอคเคาท์ เพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกในกรณีที่ท่านใช้บริการของโฟลว์แอคเคาท์ เพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก ให้ถือว่า ท่านรับประกันว่าท่านมีสิทธิตามกฏหมายที่จะดำเนินการดังกล่าว แต่ทั้งนี้ โฟลว์แอคเคาท์จะไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอ หรือตามคำสั่งใดๆจากบุคคลภายนอกที่มิใช่คู่สัญญากับโฟลว์แอคเคาท์
  ในกรณีที่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิเรียกร้องหรือมีข้อเรียกร้องต่อท่าน หรือท่านถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้บริการของ โฟลว์แอคเคาท์ ท่านจะยุติข้อเรียกร้องด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของท่านเอง และท่านจะไม่ให้โฟลว์แอคเคาท์ เข้าไปเกี่ยวข้องในการยุติข้อเรียกร้องดังกล่าว
  โฟลว์แอคเคาท์ไม่มีความรับผิดต่อบุคคลภายนอกไม่ว่ากรณีใดๆ
8.สิทธิในการระงับหรือปฏิเสธการให้บริการ
 • 8.1โฟลว์แอคเคาท์อาจปิด ระงับหรือจำกัดการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยปราศจากเหตุผล ตามที่กล่าวมาข้างต้นเราอาจจะปิด ระงับหรือ จำกัด การเข้าถึงไปยังบัญชีของคุณ
  • ถ้าเราตรวจสอบว่าท่านมีการละเมิดหรือมีพฤติกรรมที่อาจทำให้เกิดการละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงผู้ใช้นี้
  • ถ้าเราตรวจสอบว่าท่านได้ละเมิดกฎหมาย (เกิดขึ้นจริงหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น) รวมทั้งการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
  • ถ้าเราตรวจสอบว่าคุณเคยมีส่วนร่วมหรือกำลังมีส่วนร่วมในการหลอกลวงหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
  • คุณไม่ตอบสนองการร้องขอตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งาน
  • คุณไม่ตอบสนองต่อการร้องขอตรวจสอบบัญชีให้สมบูรณ์ ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ได้รับการร้องขอ
  • ถ้าคุณถูกลงโทษตามกฎหมายทางการเงินของประเทศไทย, สหประชาชาติ, ออสเตรเลีย, สหภาพยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา ซึ่งขัดขวางการทำธุรกรรมทางการเงินของคุณกับโฟลว์แอคเคาท์
  • เพื่อจัดการความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจก่อความเสียหายแก่โฟลว์แอคเคาท์ ผู้ใช้งาน หรือผู้อื่น
  • ด้วยเหตุอื่น ๆ ตามสมควร
  ถ้าเราระงับหรือปิดบัญชีของคุณเนื่องจากการละเมิดข้อตกลงผู้ใช้นี้ คุณยังจะต้องรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้อตกลงผู้ใช้งานนี้
  คุณจะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมทั้งหมดให้โฟลว์แอคเคาท์และชดเชยค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมถึงค่าเสียเวลาของพนักงานของโฟลว์แอคเคาท์) และค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลทั้งหมด (รวมทั้งค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการละเมิดและการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยไม่จำกัดการเยียวยาอื่น ๆ ตราบเท่าที่คุณได้ละเมิดข้อตกลงผู้ใช้งานนี้
  ถ้าโฟลว์แอคเคาท์ปิดบัญชีของคุณด้วยเหตุผลอื่นที่ไม่ใช่เป็นผลมาจากการละเมิดข้อตกลงผู้ใช้นี้เว้นแต่ที่ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจงในข้อตกลงผู้ใช้งานนี้ คุณจะมีสิทธิได้รับการชำระเงินคืนจากโฟลว์แอคเคาท์
  ในกรณีที่โฟลว์แอคเคาท์ปิดบัญชีของคุณ คุณจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ กับเราในแง่ของการระงับดังกล่าวหรือการสิ้นสุดของบัญชี
 • 8.2เหตุแห่งการระงับการให้บริการอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเป็นการเฉพาะ
  • 8.2.1การบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ
  • 8.2.2อุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้บริการไม่สามารถใช้งานได้
  • 8.2.3เกิดเหตุในด้านการปฏิบัติการหรือด้านเทคนิคซึ่งส่งผลต่อการให้บริการ
  • 8.2.4การขัดข้องของระบบของบุคคลภายนอกที่โฟลว์แอคเคาท์ ใช้ประกอบการให้บริการของโฟลว์แอคเคาท์
  • 8.2.5การเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคในการให้บริการ ยกตัวอย่างเช่นไฟฟ้าขัดข้อง, ไฟไหม้, น้ำท่วม, ภัยธรรมชาติ, ภับพิบัติต่างๆ, ความไม่สงบของเหตุการณ์บ้านเมือง, การนัดหยุดงาน หรือ เหตุสุดวิสัยอื่นใด
9.สิทธิในการยกเลิกการให้บริการ
โฟลว์แอคเคาท์ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่มีความรับผิดใดๆต่อคู่สัญญาและบุคคลภายนอก
10.ข้อจำกัดความรับผิด
 • 10.1แม้โฟลว์แอคเคาท์ จะมีความตั้งใจและพยายามอย่างยิ่งในการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพแต่อย่างไรก็ตามโฟลว์แอคเคาท์ ไม่สามารถให้การรับประกันได้ว่าการใช้บริการของท่านจะปราศจากข้อบกพร่อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสถียร, ความเชื่อถือได้, ความแม่นยำ, ความสมบูรณ์, ประสิทธิผล, ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์บางประการ, ความบกพร่องเกี่ยวกับความปลอดภัย, ข้อผิดพลาด, จุดบกพร่องของคอมพิวเตอร์ (bug) หรือ ไวรัส (virus) ทั้งนี้เนื่องด้วยเป็นที่ทราบกันดีว่า ระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น ระบบการสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ อินเตอร์เน็ตนั้นย่อมมีความไม่แน่นอน อาจทำให้เกิดการรบกวน หรือเป็นอุปสรรค์แก่ท่านในการใช้บริการของเรา
 • 10.2โฟลว์แอคเคาท์ มิได้อยู่ในความรับผิดและความรับผิดชอบทั้งหมดต่อท่านหรือบุคคลอื่นใด ในสัญญาตามขอบเขตสูงสุดที่กฏหมายอนุญาต การละเมิด หรือนอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวมาสำหรับการสูญหายใดๆ หรือความเสียหายอันเป็นผลโดยตรงหรือ โดยอ้อมจากการใช้ใดๆ หรือการพึ่งพาบริการหรือเว็บไซต์ เว้นแต่ความเสียหายเกิดจากการจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านี้้ของโฟลว์แอคเคาท์ การเรียกร้องใดๆ จากท่านที่มีต่อโฟลว์แอคเคาท์ จากความประมาทเลินเล่อหรือความล้มเหลวของโฟลว์แอคเคาท์ จะถูกจำกัดเพียงเหตุการณ์หนึ่ง หรือลำดับเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยจำกัด ความรับผิดต่อค่าเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นแก่ท่านไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมสุงสุดไม่เกินอัตราค่าบริการรายปีหรือตามอัตราที่กำหนด ที่โฟลว์แอคเคาท์ ได้รับชำระจากท่าน ในปีที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งทำให้เกิดค่าเสียหายนั้น
 • 10.3หากท่านไม่พอใจกับการให้บริการ การแก้ไขปัญหาเพียงอย่างเดียวของท่านคือการยกเลิกข้อตกลงเหล่านี้ตามข้อ 2.3
11.การรับประกันและการยอมรับ
 • 11.1อำนาจ ท่านให้การรับประกันว่าที่ท่านได้ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการในนามของบุคคลอื่น ท่านมีอำนาจที่จะยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ในนามของบุคคลนั้นและยอมรับว่าโดยการลงทะเบียนเพื่อ ใช้บริการ ท่านได้ผูกพันบุคคลดังกล่าวที่ท่านทำดำเนินการในนามด้วยภาระผูกพันทั้งหมดหรือใดๆ ว่าท่านจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้โดยไม่จำกัดภาระผูกพันของตัวท่านเอง โดยอาศัยอำนาจของข้อตกลงเหล่านี้
 • 11.2การยอมรับ ท่านยอมรับว่า
  • 11.2.1ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้บริการและเว็บไซต์ และเข้าถึงข้อมูลและข้อมูลดิบที่ท่านป้อนลงในเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลใดๆหรือข้อมูลที่ป้อนลงในเว็บไซต์ โดยบุคคลใดๆ ที่ท่านอนุญาตให้ใช้บริการ ท่านจะยังได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลที่มีการประมวลผลและข้อมูลดิบที่มีให้ท่านผ่านการใช้เว็บไซต์และบริการของท่าน (ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลและข้อมูลดิบของท่านหรือของบุคคลอื่น)
  • 11.2.2โฟลว์แอคเคาท์จะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลอื่นใดนอกจากท่าน และไม่มีส่วนใดในข้อตกลงนี้มอบให้ หรือกล่าวอ้างว่าจะมอบให้ซึ่งผลประโยชน์ของบุคคลอื่นนอกจากท่าน หากท่านใช้บริการหรือการเข้าถึงเว็บไซต์ในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นที่มิใช่เพื่อของตน (ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรืออื่นๆ) ท่านยอมรับว่า
   • ท่านมีความรับผิดชอบเพื่อให้มั่นใจว่าท่านมีสิทธิที่จะกระทำเช่นนั้น
   • ท่านมีความรับผิดชอบต่อการอนุญาตให้บุคคลใดๆผู้ซึ่งได้รับการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลหรือข้อมูลดิบ และท่านยอมรับว่าโฟลว์แอคเคาท์ มิได้มีภาระผูกพัน ต่อการให้การเข้าถึงข้อมูลหรือข้อมูลดิบดังกล่าวของบุคคลอื่นโดยปราศจากการอนุญาตของท่าน และอาจยื่นคำร้องขอข้อมูลต่อท่านเพื่อให้พิจารณา และ
   • ท่านจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับโฟลว์แอคเคาท์ ซึ่งการเรียกร้องหรือการสูญเสียใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ (1) การปฏิเสธของ โฟลว์แอคเคาท์ที่จะให้การเข้าถึงข้อมูลหรือข้อมูลดิบของท่านแก่บุคคลใดๆ ตามข้อตกลงเหล่านี้ (2) การทำให้ข้อมูลหรือข้อมูลดิบของท่านปรากฏต่อบุคคลอื่นโดยการอนุญาตของท่านของโฟลว์แอคเคาท์
  • 11.2.3การให้ การเข้าถึง และการใช้บริการอยู่บนพื้นฐานตาม “ความเป็นความจริง” บนความเสี่ยงของตัวท่านเอง
  • 11.2.4โฟลว์แอคเคาท์ มิได้รับประกันว่าการใช้บริการจะไม่มีการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด เหนือสิ่งอื่นใด การดำเนินงานและความพร้อมของระบบที่ใช้ในการเข้าถึง บริการ รวมถึงบริการโทรศัพท์สาธารณะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนั้นไม่สามารถคาดเดาได้ และอาจขัดขวางหรือกีดกันการเข้าถึงบริการในบางครั้ง โฟลว์แอคเคาท์ มิได้อยู่ในวิสัยที่จะต้องรับผิดต่อการขัดขวางหรือการกีดกันดังกล่าวในการเข้าถึงหรือใช้บริการของท่าน
  • 11.2.5โฟลว์แอคเคาท์ ให้บริการซอฟต์แวร์เพื่อให้ความสะดวกสบายในการจัดการบัญชีและการบริหารการเงินของท่านเท่านั้น โดยโฟลว์แอคเคาท์ มิได้ให้บริการในฐานะผู้ทำบัญชีหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี ดังนั้นหากมีปัญหาเกี่ยวกับบัญชีโปรดติดต่อใช้บริการนักบัญชีที่มีคุณสมบัติทางวิชาชีพโดยตรง โฟลว์แอคเคาท์ขอสงวนสิทธิในการไม่ตอบคำถามหรือให้คำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับปัญหาเรื่องดังกล่าว
  • 11.2.6ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบว่าบริการตอบสนองความต้องการของธุรกิจของท่านและมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่นำไปใช้
  • 11.2.7ท่านยังมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในการบัญชี ภาษี และกฎหมายอื่นๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการตรวจสอบ การจัดเก็บข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลของท่านผ่านทางซอฟต์แวร์และเว็บไซต์จะต้องให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้กับท่าน (รวมทั้งกฎหมายใดๆที่บังคับให้ ท่านต้องเก็บรักษาเอกสาร)
 • 11.3การสงวนสิทธิ์การรับประกัน
  โฟลว์แอคเคาท์มิได้ให้การรับประกันที่เกี่ยวกับการบริการ โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น โฟลว์แอคเคาท์ มิได้ให้การรับประกันว่าบริการจะตอบสนองความต้องการของท่าน หรือว่า จะมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เงื่อนไขการรับประกันโดยนัยหรือการรับประกันทั้งหมดได้รับการยกเว้นในส่วนที่ ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันเงื่อนไขสภาพทางการค้า ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ กรรมสิทธิ์และการการละเมิดสิทธิบัตร
 • 11.4การรับประกันของผู้บริโภค
  ท่านขอรับประกันและรับรองว่าท่านจะได้รับสิทธิในการเข้าถึงและใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ของธุรกิจ และการรับประกันของผู้บริโภคใดๆ ที่ชอบธรรมตามกฎหมายในขอบเขต สูงสุดที่กฎหมายอนุญาต หรือกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่มิได้เป็นธุรกิจในเขตอำนาจศาลใดๆ มิได้นำไปใช้เพื่อการจัดหาบริการ เว็บไซต์หรือข้อตกลง เหล่านี้
12.ฝ่ายสนับสนุนและบริการลูกค้า
 • 12.1ความพร้อมในการให้บริการ
  โฟลว์แอคเคาท์มีความประสงค์จะให้การบริการในวันและเวลาทำการปกติของบริษัท แต่ก็มีโอกาสที่บริการหรือเว็บไซต์จะไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากการปรับปรุงระบบหรือการ พัฒนาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ หากมีเหตุผลใดๆ ที่โฟลว์แอคเคาท์จำเป็นจะต้องหยุดการให้บริการเป็นระยะเวลานานกว่าปกติตามที่โฟลว์แอคเคาท์คาดการณ์ไว้ เราจะใช้ ความพยายามอย่างเหมาะสมที่จะเผยแพร่รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ นั้นล่วงหน้าบนเว็บไซต์
 • 12.2ปัญหาทางด้านเทคนิค
  ในกรณีของปัญหาทางด้านเทคนิค ท่านจะต้องใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมทั้งหมดในการตรวจสอบและวินิจฉัยปัญหาก่อนที่จะติดต่อโฟลว์แอคเคาท์ หากท่านยังคงต้องการ ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค โปรดตรวจสอบการสนับสนุนออนไลน์ที่มีให้บริการโดยโฟลว์แอคเคาท์ บนเว็บไซต์หรือมิเช่นนั้น ส่งอีเมลหาเราได้ที่ support@flowaccount.com
13.เงื่อนไขเพิ่มเติม
เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ใช้งานจะอ่านและทำความเข้าใจนโยบายของโฟลว์แอคเคาท์ทั้งหมดตามที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงผู้ใช้งาน
นอกจากนี้ยังอาจมีนโยบายที่เฉพาะเจาะจงหรือกฎที่ใช้ และเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานในการตรวจสอบหน้าเว็บไซต์และนโยบายของโฟลว์แอคเคาท์เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าคุณจะปฏิบัติตามนโยบายของโฟลว์แอคเคาท์รวมถึงนโยบายทั้งหมดที่มีการอ้างอิงเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่เฉพาะเจาะจงที่ได้นำเสนอบนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเฉพาะ
 • นโยบายความเป็นส่วนตัว
 • การวางแผนและการกำหนดราคา
 • ฯลฯ
  แต่ละนโยบายเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้เมื่อเราประกาศลงบนเว็บไซต์ของโฟลว์แอคเคาท์ เมื่อใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา คุณจะอยู่ภายใต้นโยบายการประกาศหรือกฎระเบียบที่บังคับใช้กับการบริการที่คุณใช้ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งอาจจะประกาศเป็นครั้งคราว ทุกนโยบายหรือกฎระเบียบที่ได้กล่าวไว้จะรวมอยู่ในข้อตกลงนี้
14.ข้อกำหนดอื่นๆและเงื่อนไข
 • 14.1คำปฏิเสธความรับผิด
  โฟลว์แอคเคาท์และบริษัทในเครือ บริษัทสาขา บริษัทที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนจะไม่รับผิดในกรณีใด ๆ ต่อความเสียหายที่ผู้ใช้ได้รับไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานของผู้ใช้ดังกล่าว หรือการไม่สามารถใช้งานใดในเว็บไซต์และเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดไว้เพียงข้อผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องในเนื้อหาดังกล่าว หรือการลบข้อมูลใด ๆ การส่งข้อมูลที่ผิดพลาดหรือความล่าช้า หรือการสูญหายของเนื้อหาใด ๆ หรือเนื้อหาที่อัปโหลดหรือส่งผ่านเว็บไซต์การปฏิบัติตามกฎหมาย
 • 14.2การปฏิบัติตามกฎหมาย
  เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และในกรณี ที่เกิดข้อพิพาทขึ้นอันเกี่ยวข้องเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นสัญญา หรือละเมิด หรือนิติสัมพันธ์ทางกฎหมายใด ๆ ให้ศาลไทยมีอำนาจโดยเด็ดขาดในการพิจารณาข้อพิพาทเหล่านั้น
 • 14.3ความสมบูรณ์ของเงื่อนไขการใช้บริการ
  หากมีข้อกำหนดหรือข้อความใดในเงื่อนไขการใช้บริการของโฟลว์แอคเคาท์ ฉบับ นี้เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฏหมายไทย ให้ถือว่าส่วนที่ไม่มีผลบังคับใช้นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อ ความถูกต้อง หรือการบังคับใช้ของบทบัญญัติอื่นใดของข้อตกลงนี้ ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ
 • 14.4การขัดกันของเงื่อนไขการใช้บริการ
  ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างข้อกำหนดในการใช้บริการโฟลว์แอคเคาท์ฉบับภาษาไทยและฉบับคำแปล เงื่อนไขการใช้บริการโฟลว์แอคเคาท์ ฉบับภาษาไทยจะมีผลเหนือเงื่อนไขฉบับภาษาอื่น
 • 14.5ข้อกำหนดสิทธิพิเศษของรัฐ
  โฟลว์แอคเคาท์บริหารโดยบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย โดยมีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนจะได้รับแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับค่าบริการใด ๆ กรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อโฟลว์แอคเคาท์เพื่อแก้ปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ โดยการเขียนไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้บนหน้าเว็บไซต์หรือติดต่อเราได้ที่ support@flowaccount.com
 • 14.6สิทธิของบุคคลที่สาม
  บุคคลที่ซึ่งมิได้อยู่ในฐานะของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตามข้อตกลงนี้ไม่มีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์ภายใต้หรือการบังคับใช้ใดๆ ของข้อตกลงเหล่านี้
 • 14.7เหตุสุดวิสัย/เหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
  ยกเว้นการชำระเงินค่าธรรมเนียมแก่โฟลว์แอคเคาท์ ผู้ใช้หรือสมาชิกไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความล้มเหลวในการดำเนินการหรือความล่าช้าในการปฏิบัติงานของข้อผูกพันใด ๆ ในที่นี้ เนื่องจากการรบกวนทางด้านแรงงาน, อุบัติเหตุไฟไหม้, อุทกภัย, การสื่อสารโทรคมนาคมหรือ ความล้มเหลวของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, การนัดหยุดอันเนื่องมาจากสงครามจลาจล, การก่อกบฏ, อุปสรรคอันเนื่องมาจากการกระทำของรัฐบาลความต้องการของภาครัฐและกฎระเบียบหรือข้อจำกัดที่กำหนดโดยกฎหมายหรือเงื่อนไขที่คล้ายกันอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของบุคคลดังกล่าว เวลาสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาจะได้รับการขยายระยะเวลาตามความล่าช้าดังกล่าว
 • 14.8หัวเรื่องและฉลาก
  หัวเรื่องตัวพิมพ์หนาในเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการเหล่านี้จะถูกรวบรวมเพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้นและไม่มีผลผูกพันใด ๆ
แก้ไขล่าสุดวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
ติดต่อเรา 02-026-8989
บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
141/12 ชั้น 11 ยูนิต 12B อาคารชุดสกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105558096348 (ดูแผนที่)
ฝากข้อมูลให้ฝ่ายขายติดต่อกลับ
หากสนใจใช้งานระบบของเรา สามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง
หรือสามารถโทรเพื่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-026-8989